Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA PRZEZ MSM Sp. z o.o. DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: rozporządzenie) informuję, że:

    1. Administrator Pani/Pana danych osobowych to: MSM Sp. z o.o., ul. Tuwima 9. Z  MSM Sp. z o.o. można skontaktować się osobiście – adres ul. Tuwima 9, 87-100 Toruń, telefonicznie – na tel. 56 6371818, jak i drogą poczty elektronicznej – na e-mail: rafal.glonek@msm-torun.pl

(dalej: Pośrednik, administrator);

            1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- wykonania umowy pośrednictwa łączącej Panią/Pana z Pośrednikiem,

- przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail, wprowadzenia wskazanych danych do systemu GalacticaVirgo, promocji i marketingu ofert  nieruchomości,

- spełnienia przez Pośrednika wymogów wynikających z przepisów prawa, szczególnie podatkowego i o rachunkowości,a

- celach archiwalnych i ewentualnych odszkodowawczych dotyczących wykonania umowy pośrednictwa łączącej Panią/Pana z Pośrednikiem;

    3. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych, z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa podatkowego i o rachunkowości, jak i z konieczności należytego wykonania umowy pośrednictwa łączącej Panią/Pana z Pośrednikiem (możliwe przekazanie - w powyższych sytuacjach - w szczególności: urzędom i organom państwowym i samorządowym, notariuszom, sądom, Pana/Pani potencjalnym kontrahentom w zawarciu umowy przy której pośredniczy Pośrednik, osobom zatrudnionym u Pośrednika i w biurze rachunkowym obsługującym Pośrednika, innym pośrednikom);

    4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym lub upływu 10 lat, licząc od dnia ukończenia wykonania umowy pośrednictwa, łączącej Panią/Pana z Pośrednikiem – do późniejszej z tych dat;

    5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z rozporządzenia, w szczególności z art. 17 ust. 3 rozporządzenia;

    6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

    7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych niezbędne do wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Pośrednikiem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania - konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość wykonania umowy;

    8. Podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to:

- art. 6 ust. 1 lit.b rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, tj. Pana/Pani zgoda na przetwarzanie z Umowy pośrednictwa w celu wykonania tej Umowy,

- art. 6 ust. 1 lit.f rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Pani/ Pana interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych; w Pani/Pana przypadku są to cele: podatkowe, rachunkowe i archiwalne administratora, jak i dotyczące ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem przez Pośrednika umowy pośrednictwa, łączącej Panią/Pana z Pośrednikiem;

    9. Ma Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

    10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

    11. Ma Pani/Pan prawo cofnąć – w formie pisemnej lub e-mail - udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

    12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (aktualnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy prawa;

    13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.